Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

REKTOR SVEUČILIŠTA

Rektor Sveučilišta čelnik je Sveučilišta. Rektor organizira i vodi rad i poslovanje Sveučilišta, predstavlja i zastupa Sveučilište. U svom radu rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove te ovlasti predviđene propisima koji reguliraju visoko obrazovanje, a posebice ove:

  • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta
  • saziva i predsjedava sjednicama Senata
  • predlaže i donosi opće akte u skladu s ovim Statutom
  • predlaže Senatu izbor prorektora
  • provodi odluke Senata
  • sudjeluje i odlučuje u radu Rektorskoga zbora
  • sudjeluje u radu Sveučilišnoga savjeta
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Rektoru u poslovodstvu Sveučilišta pomažu četiri prorektora i glavni tajnik.

 

Rektor: prof. dr. sc.Alfio Barbieri

Prorektorica za nastavu i studente: prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Prorektorica za znanost i istraživanje: prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić

Prorektor za međunarodnu suradnju: Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

Prorektor za poslovne odnose i financije: prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare

Glavna tajnica Sveučilišta: Vesna Mijatović, dipl. iur.

Kontakti

Voditeljica ureda Rektora:

Tajnica Rektorata:

Zagrebačka 30

52100 Pula
HRVATSKA

Telefon: +385 (52) 377-024
Fax: +385 (52) 216-416
E-pošta: ured(at)unipu.hr