Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

CEEPUS

(Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjeeuropski program sveučilišne razmjene)

CEEPUS program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe odvija se na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, dok se Moldavija pridružila u akademskoj godini 2011./2012. Sve zemlje članice CEEPUS programa mogu se naći na stranici:

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina.

Od početka hrvatskog sudjelovanja u programu do 2012. godine CEEPUS je provodilo ministarstvo nadležno za obrazovanje. Od siječnja 2012. godine, operativna provedba programa CEEPUS povjerena je Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, dok je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i dalje nadležno za strateški aspekt provedbe.

Specifičnost ovog međunarodnog ugovora je da svaka zemlja primateljica (CEEPUS ured) plaća troškove svoje kvote razmjene (INCOMING mobility), što znači da su stipendije prilagođene potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji (osiguran je smještaj, prehrana i određeni novčani iznos), dok su studenti oslobođeni plaćanja školarine. Visokoškolska institucija primateljica brine se za realizaciju stručnog dijela programa.  

CEEPUS MREŽA

CEEPUS mreža je glavni okvir programa, a nju čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine.

Hrvatska visoka učilišta u akademskoj godini 2016./2017. sudjeluju u 58 odobrenih mreža te u 9 Umbrella mreža.

Popis hrvatskih visokih učilišta u odobrenim mrežama 2016./2017.:

Popis hrvatskih visokih učilišta u Umbrella mrežama 2016./2017.:

Važeće CEEPUS mreže SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI:

1.     FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA“DR. MIJO MIRKOVIĆ“

CIII-AT-0050-12-1617 – EDUCATION WITHOUT FRONTIERS

2.     FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA POVIJEST

CIII-SI-0113-09-1617 – ARHEOPED

 

VRSTE I KATEGORIJE MOBILNOSTI

U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti:

1. MREŽNA MOBILNOST uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS Umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobrenim mrežama za pojedinu akademsku godinu).

CEEPUS podržava mobilnost studenata dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog studija te mobilnost nastavnog osoblja.

Uvjeti koje moraju zadovoljiti kandidati jesu:

Student mora imati završena najmanje dva semestra u području u kojem se želi prijaviti za mobilnost. Uz to, mora imati i državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. U slučaju da osoba nije državljanin jedne od zemalja članica CEEPUS-a, a redovni je student u zemlji članici CEEPUS-a, potrebno je priložiti potvrdu o akademskom statusu (Equal Status Document).

Nastavno osoblje ima obvezu nastavničkog ili mentorskog rada u zemlji-domaćinu od najmanje 6 nastavnih sati u pet radnih dana.

Ako je odlazna mobilnost odobrena, prijavitelj ispunjava on-line prijavu do 15. lipnja za zimski semestar odnosno 31. listopada za ljetni semestar. Prijave se vrše isključivo putem CEEPUS online sustava na www.ceepus.info gdje se potrebno registrirati s ulogom Mobility. Popis svih ureda za CEEPUS s kontakt podacima možete pronaći na www.ceepus.info, kao i podaci o iznosima stipendija i drugim pravima CEEPUS stipendista u pojedinim zemljama.

Sve ostale informacije dostupne su na službenoj stranici Agencije za mobilnost i projekte EU (http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/ceepus/mobilnost-unutar-ceepus-mreze/).

2. MOBILNOST IZVAN CEEPUS MREŽA odnosi se na svaku mobilnost između dva visoka učilišta koja su prihvatljive ustanove za sudjelovanje u CEEPUS-u, pri čemu jedno ili oba visoka učilišta nisu uključena u odobrenu CEEPUS mrežu.  Budući da se mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. mobilnost freemovera) odobrava s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, u većini se zemalja freemover prijave odobravaju samo za ljetni semestar.

Rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 30. studenoga svake godine.

Ako se želi ostvariti mobilnost kao freemover, potrebno se registrirati na www.ceepus.info te slijediti poveznicu Manage your mobility applications, a na kraju pokrenuti izradu prijavnice pritiskom na ikonu "Action".

Prije ispunjavanja prijave, u slučaju studenata i doktoranada, potrebno je dobiti  prihvatno pismo od ustanove u kojoj želite boraviti  (http://www.ceepus.info/files/ceepus3/Letter_of_Acceptance_CEEPUS_III.pdf) te dva pisma preporuke (http://www.ceepus.info/files/ceepus3/Letter_of_Recommendation_CEEPUS_III.pdf) od svoje matične ustanove. Nastavno osoblje koje se prijavljuje za mobilnost mora priložiti prihvatno pismo (http://www.mobilnost.hr/cms_files/2015/09/1441183077_05-1340026777-letter-freemover-teacher-ceepus-iii.pdf). Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija: prilikom prijave za freemover mobilnost  u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata. 

3. KRATKE GRUPNE MOBILNOSTI

U skladu s Radnim programom ugovora CEEPUS III, u sklopu CEEPUS-a mogu se stipendirati polaznici i nastavno osoblje koje sudjeluje u kratkim programima mobilnosti u trajanju od najmanje tri radna dana (short-term excursions) odnosno deset radnih dana (short-term programmes) pod uvjetom da se polaznicima omogućuje stjecanje ECTS bodova i pod uvjetom da je program osmišljen tako da privuče polaznike iz što većeg broja CEEPUS zemalja.

Kratke grupne mobilnosti u Hrvatskoj najčešće se ostvaruju u obliku ljetnih škola te ih je potrebno predvidjeti u konačnom planu mobilnosti (final traffic sheet) kada je to moguće.

Kategorije mobilnosti

Osim triju osnovnih vrsta mobilnosti, u CEEPUS-u sve mobilnosti spadaju u jednu od četiriju kategorija, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Ovo su ujedno i kategorije mobilnosti u planu mobilnosti (traffic sheet):

1.      Student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.

2.      Short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.

3.     Teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

4.     Short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.

PROCEDURA ZA POVRAT PUTNIH TROŠKOVA

Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost, a nastavno osoblje najviše za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti, stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno putovanje: polazak od matične zemlje do odredišta mobilnosti te povratak u matičnu zemlju. Bez obzira na vrstu prijevoza povrat putnih troškova vrši se do najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK po stipendistu prema niže navedenim uvjetima.

Stipendist je dužan dostavljenom dokumentacijom dokazati da su putovanje i mobilnost ostvareni. Datumi na priloženoj putnoj dokumentaciji moraju odgovarati datumu početka, odnosno završetka mobilnosti, uz dozvoljena odstupanja od 5 dana prije datuma početka, odnosno 5 dana nakon datuma završetka mobilnosti navedenih u Letter of Confirmationu.

Rok za podnošenje zahtjeva za povrat putnih troškova jest najkasnije 45 kalendarskih dana od završetka mobilnosti. Rok za donošenje odluke (odobrenje ili odbijanje zahtjeva) jest 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva. U slučaju da Nacionalni CEEPUS ured od podnositelja zahtjeva traži nadopunu dokumentacije, rok za donošenje odluke produljuje se sukladno broju dana potrebnih za dostavu dodatne dokumentacije.  

Potrebna dokumentacija: 

  • zahtjev koji se podnosi na memorandumu visokog učilišta/odsjeka i ovjerava potpisom osobe koja podnosi zahtjev i pečatom ustanove/odsjeka,
  • putna dokumentacija (vidi niže),
  • pismo potvrde (Letter of Confirmation) za svakog stipendista za kojeg se traži povrat putnih troškova te
  • ispunjen Mobility Report u CEEPUS sustavu za sve stipendiste za koje se podnosi zahtjev (Mobility Report nije potrebno printati).

a) JAVNI PRIJEVOZ

Za putovanje je moguće koristiti autobus i vlak (2. razred za studente i doktorande te 1. razred za profesore) te avion, uz niže navedene uvjete.

Povrat pune cijene prijevoza avionom odobrava samo u slučaju da je cijena avionske karte jednaka ili do 200,00 HRK viša od cijene prijevoza vlakom drugog razreda, što se dokazuje prilaganjem predračuna za povratnu kartu vlaka (2. razred za studente i doktorande, te 1. razred za profesore)  ili autobusa.

U svim drugim slučajevima se za prijevoz avionom isplaćuje naknada u iznosu povratne karte vlaka (2. razred za studente i doktorande, te 1. razred za profesore) ili autobusa.

Putna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev: originalne putne karte i/ili račun za karte, ukrcajne propusnice u slučaju prijevoza avionom te predračun za povratne karte vlaka ili autobusa u svrhu usporedbe cijena.

b) PRIJEVOZ OSOBNIM AUTOMOBILOM

Povrat pune cijene prijevoza osobnim automobilom odobrava se u slučaju kada je ukupan trošak prijevoza automobilom za sve stipendiste koji putuju automobilom manji od ukupnog troška prijevoza vlakom (2. razred za studente i doktorande te 1. razred za profesore) ili autobusom, što se dokazuje prilaganjem predračuna za povratnu kartu vlaka (2. razred za studente i doktorande, te 1. razred za profesore)  ili autobusa. Puna cijena prijevoza osobnim automobilom podrazumijeva naknadu od 2,00 HRK po kilometru i ostale dokazane troškove puta automobilom (cestarine, tunelarine i slično).

U svim drugim slučajevima se za prijevoz automobilom isplaćuje naknada u iznosu povratne karte vlaka (2. razred za studente i doktorande te 1. razred za profesore) ili autobusa.

Putna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev: originalni računi za cestarine, tunelarine, vinjete i slično, ispis rute s Via Michelin ili nekog drugog planera putovanja te predračun za povratne karte vlaka ili autobusa u svrhu usporedbe cijena.

c) PUTNI TROŠKOVI ZA GRUPNE MOBILNOSTI (LJETNE I ZIMSKE ŠKOLE)

U slučaju planirane grupne mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta dužan je najkasnije 30 dana prije putovanja pisanim putem obavijestiti Nacionalni CEEPUS ured o namjeri podnošenja zahtjeva za povrat putnih troškova. Nacionalni CEEPUS ured će na osnovu raspoloživih proračunskih sredstava i dostavljene dokumentacije (ponuda i predračuna) donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za povrat putnih troškova. Za grupne mobilnosti moguće je odobravanje povrata troškova prijevoza stipendista vlakom (2. razred za studente i doktorande, te 1. razred za profesore) ili autobusom, kao i povrata troška autobusa, mini-busa, kombija ili prijevoza osobnim automobilima (vidi točku b)) ako navedeno predstavlja uštedu novčanih sredstava u odnosu na ukupnu cijenu prijevoza svih stipendista vlakom (2. razred za studente i doktorande, te 1. razred za profesore) ili autobusom.

Putna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev: originalni računi za najam prijevoznog sredstva i ostale troškove puta (cestarine, tunelarine i slično). U slučaju korištenja osobnih automobila ili javnog prijevoza vlakom (2. razred za studente i doktorande, te 1. razred za profesore) ili autobusom prilaže se ista dokumentacija koja je navedena za ovu kategoriju prijevoza kod individualnih mobilnosti (vidi točku a)).

Više o detaljima programa može se pronaći na poveznici