Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru

Naziv sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa: 

ZNANOST O MORU (MARINE SCIENCES)

Nositelji i izvođači studijskog programa: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Institut "Ruđer Bošković" (Centar za istraživanje mora u Rovinju)

Trajanje studija: Preddiplomski studij – 3 godine, 180 ECTS

Uvjeti upisa na studij: Završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola prirodoslovnog usmjerenja.

Preddiplomski studij: Nakon završetka preddiplomskog studija u trajanju od 3 godine student stječe akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (Baccalaureus/Baccalaurea) znanosti o moru

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) znanosti o moru bit će osposobljen/ osposobljena za stručni rad u laboratorijskim, tehničkim i složenijim poslovima vezanima uz istraživanja iz primijenjene znanosti o moru, te za organizaciju i provođenje mjerenja u okviru ekoloških studija vezanih uz more, kao i za unaprjeđivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području zaštite ekosustava mora i priobalja. Ti poslovi uključuju:

 1. korištenje opreme i laboratorijskih metoda u analizi fizikalnih i kemijskih svojstava mora,
 2. laboratorijska i terenska istraživanja i analize osnovnih oceanografskih parametara,
 3. prikupljanje i pripremu uzoraka morske vode, sedimenta i morskih organizama,
 4. računalnu obrada i razvrstavanje oceanografskih podataka,
 5. stručnu pomoć u terenskim i laboratorijskim istraživanjima,
 6. te nakon stjecanja iskustva i predlaganje i vođenje studija o utjecaju na ekosustav mora.

Područje rada Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) znanosti o moru može biti:

 1. zaštita i upravljanje morskim resursima,
 2. organizacija i evaluacija ekoloških studija koje se odnose na more,
 3. osiguravanje visokih ekoloških standarda u sustavu odlučivanja o održivom razvoju mora i priobalja u jedinicama lokalne samouprave i šire društvene zajednice,
 4. razvoj i održavanje odnosa znanstvene zajednice i centara odlučivanja lokalne samouprave i države u problemima zaštite i razvoja morskog ekosustava,
 5. obavljanje tehničkih i stručnih poslova u znanstvenim i drugim istraživačkim i nastavnim institucijama.

Studijski program orijentiran je glavnim dijelom na objašnjavanje procesa u moru kao cjeline, kao i na pojedinačne njegove dijelove i skupine organizama koje ga obitavaju. U prvoj godini pored osnovnih prirodoznanstvenih predmeta studenti usvajaju znanja i iz specifičnih disciplina vezanih za mikrobiologiju mora, ekologiju mora i fizikalnu kemiju, za statističke metode koje se koriste u analizi dugih nizova oceanografskih podataka i moderne statističke biološke testove.

U drugoj godini studija uz discipline kao što su fizika mora, kemija mora, analitička kemija i instrumentalne metode analize, naglasak je dat na savladavanju bioloških disciplina kao što su biologija i ekologija bentosa i planktona, fiziologija morskih organizama, molekularna i stanična biologija, očuvanje biološke raznolikosti i konzervacijska biologija pojedinih ugroženih vrsta, s naglaskom na biološke učinke grupe zagađivala na odabrane vrste morskih organizama.

Treća godina studija integrira predmete kroz koje studenti trebaju steći uvid u osnovne procese u ciklusu organske tvari, hranjivih soli i s time u vezi i eutrofikaciju i pojavu cvjetanja mora, u ekotoksikologiju i molekularnu toksikologiju morskih organizama, u geokemijske cikluse, u osnovne oceanološke tehnike i metode. Posebno se ističe predmet o studijama utjecaja na ekosustav mora, s njime u svezi i zakonodavstvo u zaštiti mora i okoliša, te znanost i etika.

Studentima se nudi kroz šest semestara dovoljan broj predmeta izborne nastave specifičnog sadržaja iz biologije i ekologije morskih organizama, te procesa važnih u objašnjavanju funkcioniranja sustava Jadranskog mora. Student piše završni rad za koji se veže niz seminarskih radova u šestom semestru u kojima se daju upute za izradu ali i brane teze završnih radova. Studij sadržava u cjelini dovoljno terenskog i laboratorijskog rada, te je i u tom pogledu uravnotežen.

Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru je izrazito interdisciplinaran, pokrivajući  prirodoznanstvene discipline, s naglaskom na biologiju, kemiju i fiziku, pa u njegovoj realizaciji sudjeluju uz nastavnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i znanstvenici sa Instituta „Ruđer Bošković“, Centra za istraživanje mora u Rovinju.

Sadržaj nastavnih predmeta u dosluhu je sa suvremenim znanstvenim spoznajama navedenih disciplina i njihovih subspecijalnosti. Studenti će se upoznati s najnovijim znanstvenim spoznajama, znanstvenom bibliografijom i metodologijom znanstvenog rada u svim oblicima nastave. Seminarski i vježbovni dio nastave studenti će obavljati u znanstvenim laboratorijima pri Centru za istraživanje mora u Rovinju Instituta "Ruđer Bošković"

Centar za istraživanje mora u Rovinju Instituta "Ruđer Bošković" vrhunska je i u svjetskim razmjernima prepoznatljiva znanstvena ustanova za istraživanje mora, te će svojom infrastrukturom neposredno upoznavati studente sa znanstvenim radom. Upisivat će se male grupe studenata, do 20 na preddiplomskom studiju, a dio nastave odvijat će se praktičnim radom na IB "Vila Velebita" i IČ "Triton" i " Burin", kojima Centar za istraživanje mora obavlja terenska istraživanja. Kako je Centar dobro opskrbljen i znanstvenom opremom i instrumentarima, i to će se staviti na raspolaganje za nastavu.

Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru

Kako do nas?

Studij se djelomično održava i u Centru za istraživanje mora u Rovinju.

Kako najlakše doći do nas pogledajte na sljedećoj stranici.