Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/2013) (u daljnjem tekstu:Zakon), »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika (svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Na ovim stranicama možete pronaći poveznice na mrežne stranice Sveučilišta koje sadrže informacije predviđene Zakonom:

Napomena: gotovo se sve informacije o Sveučilištu mogu pronaći na mrežnim stranicama.

Zakonodavni okvir:

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Sveučilišta bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Ostale informacije i dokumenti daju se korisniku koji je podnio zahtjev usmenim ili pisanim putem:

 • usmenim se putem zahtjev podnosi na broj telefona: +385 52 377 561
 • pisanim se putem zahtjev podnosi putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama koji se može dostaviti na nekoliko načina:
  • poslati na adresu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
  • poslati faxom na broj: +385 52 216 416
  • elektroničkom poštom na: bjuricic(at)unipu.hr
  • donijeti osobno u Rektorat Sveučilišta radnim danom od 7 do 15 sati

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit će se u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Službenik za informiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je Branka Juričić, dipl. iur.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. 

Ograničenja prava na pristup informacijama i njihovo trajanje

Sukladno članku 15. Zakona:

Sveučilište će ograničiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Sveučilište može ograničiti pristup informaciji:

 1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
 2. ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
 3. ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
 4. ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
 5. ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
 6. ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,
 7. u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Sveučilište može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je Sveučilište ograničilo pravo na pristup informaciji.