Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

RAZNO

Koja su prava i obveze studenata?

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

Članak 17.

            Student je dužan:

 • poštivati opće akte Sveučilišta
 • čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice
 • ponašati se sukladno Etičkome kodeksu pripadnika akademske zajednice.

Članak 18.

            Prava i obveze studenta jesu:

1. uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta

2. upisati sljedeću godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom studija

3. ostvarivati bodove i polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i posebnim aktima Sveučilišta

4. dovršiti studij u propisanim rokovima.

Članak 19.

Student također ima pravo:

 • na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućemu studijskom programu
 • na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova
 • sudjelovati u znanstvenim, umjetničkim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i potrebama Sveučilišta
 • da prema vlastitome izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upiše i polaže predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Sveučilišta, sukladno odgovarajućem općem aktu
 • na mentora, savjetnika, tutora ili voditelja
 • na konzultacije
 • na stručno-pedagošku praksu u školama
 • na praktičan rad u gospodarstvu
 • koristiti se knjižnicom i ostalim resursima kojima raspolaže Sveučilište
 • na izjašnjavanje o kvaliteti (ocjenjivanje) nastave i nastavnika, organiziranome anketnim istraživanjem
 • sudjelovati u odlučivanju na Sveučilištu sukladno Statutu i drugim općim aktima
 • polagati ispite na alternativan način ako njegovo psihofizičko stanje to zahtijeva
 • na završetak studija u kraćem roku (u skladu s posebno definiranim uvjetima)
 • na organizirane sportske aktivnosti radi skladnoga individualnoga psihofizičkog razvitka
 • sudjelovati u radu studentskih organizacija na Sveučilištu, sukladno njihovim pravilima
 • podnijeti pritužbu u slučaju povrede nekoga prava
 • biti nagrađen, odnosno pohvaljen za svoj rad, dostignuća i prinos afirmaciji Sveučilišta.

Gdje se nalazi, koje je radno vrijeme i broj telefona Službe za studente i ISVU?

Služba za studente i ISVU Odjela za odgojne i obrazovne znanosti, Odjela za humanističke znanosti, Odjela za studij na talijanskom jeziku i Odjela za glazbu nalazi se na prvom katu zgrade u ulici I. Matetića Ronjgova 1. Brojevi telefona su 377-515 i 377-514

Služba za studente i ISVU Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, studija Kulture i turizma te Znanosti o moru nalaze se u zgradi u Preradovićevoj ulici 1. Brojevi telefona su 377-010, 377-006 i 377-008

Radno vrijeme Službe je od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati, a srijedom i od 15 do 17 sati.

Na koji način i gdje studenti mogu dobiti potvrdu o statusu studenta za ostvarivanje svojih prava?

U Službi za studente i ISVU (studenti po bolonjskom sustavu preko Studomata odabiru potvrdu i preuzimaju je u Službi, ostali ispunjavaju potvrdu i ovjeravaju u Službi)

Što je ECTS i kako se izračunava?

Pregled ECTS-a, smjernica za njegovu implementaciju i osnovnih dokumenata dostupan je u Vodiču za korisnike ECTS-a (2009.)

Vrijedi li moja diploma u inozemstvu?

Svaka država ima svoju proceduru priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu - «APOSTILLE»

Legalizacijom/nadovjerom isprava u međunarodnom pravnom prometu potvrđuje se vjerodostojnost potpisa osobe koja je ispravu potpisala i vjerodostojnost pečata na ispravi. Ovjera se vrši potvrdom «APOSTILLE».

Za izdavanje potvrde «APOSTILLE» u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi za isprave koje su izdala tijela sa sjedištem na području nadležnosti tih sudova.

Ako je potreban ovjereni prijevod isprave koja ujedno mora sadržavati i «APOSTILLE», potrebno je prvo ishoditi potvrdu «APOSTILLE», a tek onda predati cjelokupnu ispravu na prevođenje sudskom tumaču koji potpisom i pečatom ovjerava ispravnost prijevoda na strani jezik.

Koje povlastice imaju djeca hrv. branitelja i HRVI?

Povlastice i uvjeti za njihovo ostvarenje propisane su Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (članak 53.)  i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (članak 48.b).  

Postoji li postoji mogućnost sudjelovanja u programima međunarodne razmjene? Koji su uvjeti?

Da. Sve informacije o programima možete pročitati na stranicama međunarodne suradnje. Općeniti uvjeti su navedeni u svakom natječaju, npr.:

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Svi studenti koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 20XX./20XX.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog/integriranog studija, prvu godinu diplomskog ili prvu godinu poslijediplomskog studija s hrvatskim državljanstvom, ili državljanstvom neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države i Turske), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena najmanje 3,50. Studenti s nižim prosjekom ocjena mogu se prijaviti uz preporuku nekog od profesora.

Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu. Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za Erasmus studijski boravak.

Je li studentima s invaliditetom omogućeno studiranje na Sveučilištu?

Prema Pravilniku o studiju:

Članak 96.

            Studij na Sveučilištu mogu upisati osobe s posebnim potrebama ako se u razredbenome postupku utvrdi da mogu pohađati i pratiti nastavu te polagati ispite kao i ostali studenti.

            Studenti s posebnim potrebama moraju na natječaju za upis na studij predati potpunu medicinsku dokumentaciju radi utvrđivanja posebnih potreba.

Članak 97.

            Studenti s posebnim potrebama upisani na Sveučilište kao redoviti ili izvanredni studenti imaju sva prava i obveze kao ostali studenti.

            Studenti s posebnim potrebama imaju pravo tražiti da im se prilagodi oblik nastave, način polaganja ispita i sl. ako to ne diskriminira ostale studente.

            Sveučilište je studentima s posebnim potrebama dužno omogućiti pristup svim prostorima Sveučilišta.

Postoji li na Sveučilištu mogućnost dobivanja psihološke pomoći?

Da. Pri Sveučilištu je osnovano Psihološko savjetovalište.

Mogu li se u sklopu Sveučilišta baviti nekim sportom? Kojim?

Da. Sve o sportu možete pročitati OVDJE.

Postoje li na Sveučilištu studentske udruge?

Da. Sve o udrugama možete pročitati OVDJE.

Postoji li u sklopu Sveučilišta studentski dom i koji su uvjeti dobivanja mjesta u njemu?

Ne. Studentski dom i restoran su u izgradnji. Planirani rok za dovršetak radova je 2014.

Studiram izvan mjesta prebivališta. Kome se mogu obratiti za odabir liječnika opće prakse, zubara, ginekologa?

Za navedena se pitanja potrebno obratiti HZZO-u.

Imaju li studenti mogućnosti sudjelovati u radu tijela Sveučilišta?

Da. Studenti sudjeluju u radu Sveučilišnog savjeta i Senata, Glavnog odbora za kvalitetu, Odbora za nastavu i studente, Stručnog odnosno fakultetskog vijeća te pojedinim drugim savjetodavnim tijelima sastavnica Sveučilišta.

Nagrađuje li se i na koji način izvrsnost u studiju? Postoji li na Sveučilištu mogućnost dobivanja stipendije?

Da. Izvrsnost se nagrađuje rektorovom nagradom i stipendijama za izvrsne studente.

Kome se mogu obratiti ako imam problema s određenim profesorom?

U slučaju problema s određenim profesorom, poštuje se hijerarhija pročelnik/dekan/voditelj studija – prorektor za nastavu i studente – rektor. Problem se pisano obrazlaže i dostavlja pročelniku/dekanu odnosno voditelju studija. Alternativno, student se s problemom može obratiti studentskom pravobranitelju.

 

 

Koji su uvjeti upisa za strane državljane? Koji dokumenti su potrebni za upis? Koji su troškovi upisa/školarine?

Državljani zemalja članica EU imaju ista prava na temelju Zakona (članak 77.) te se na studij upisuju pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljanin.

Strani državljani koji nisu državljani zemalja članica EU upisaju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljanin, ali se sukladno odluci nadležnog državnog tijela ili sveučilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Uvjeti i potrebni dokumenti za upis propisani su Natječajem za upis. Troškovi upisa i školarine utvrđuju se odlukom Senata.

Moram li prilikom upisa položiti ispit iz poznavanja hrvatskog jezika?

Ne.

Na kojem jeziku su predavanja? Postoji li mogućnost studiranja na stranom jeziku?

Sve predavanja izuzev predavanja stranog jezika i studija koji se u potpunosti izvode na stranom jeziku (Talijanski jezik i književnost, Učiteljski studij s nastavom na talijanskom jeziku i studij Predškolskog odgoja s nastavom na talijanskom jeziku), izvode se na hrvatskom jeziku. Za svaki studijski program postoji popis kolegija koji se mogu izvoditi na stranim jezicima ovisno o potrebama.