Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Znanstveni projekti/Research Projects

I S T R A Ž I V A Č K I   P R O J E K T

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism

Trajanje/Duration: 2014-2017.
Financiranje/Financing: Hrvatska zaklada za znanost / Croatian Science Foundation (HRZZ)
Voditelji/PI: Igor Duda
Suradnici/Researchers: Anita Buhin, Lada Duraković, Teodora Fonović Cvijanović, Hrvoje Klasić, Snježana Koren, Boris Koroman, Andrea Matošević, Magdalena Najbar-Agičić, Igor Stanić, Vanessa Vitković Marčeta
Više o projektu/More information

 

B I L A T E R A L N A   S U R A D N J A

Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi /
Cultures of Labor from Socialism to the EU: Slovenia and Croatia in a Comparative Perspective

Trajanje/Duration: 2014-2015.
Financiranje/Financing: Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija / Bilateral cooperation Croatia-Slovenia (MZOS)
Partner: ZRC SAZU, Department for Interdisciplinary Research
Voditelji/PIs: Tanja Petrović, Lada Duraković
Suradnici/Researchers: HR - Igor Duda, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić; SLO - Ana Hofman, Oto Luthar, Martin Pogačar, Polona Sitar

 

Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj /
The Politics of National Identity and Democratization in Austria and Croatia

Trajanje/Duration: 2014-2015.
Financiranje/Financing: Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija / Bilateral cooperation Croatia-Austria (MZOS)
Partner: Centre for Southeast European Studies, University of Graz
Voditelji/PIs: Florian Bieber, Igor Duda
Suradnici/Researchers: HR - Lada Duraković, Boris Koroman, Igor Stanić; A - Rory Archer, Armina Galijaš, Hrvoje Paić

 

M U L T I L A T E R A L N A   S U R A D N J A

Changing Representations of Socialist Yugoslavia /
Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawiens im Umbruch

Trajanje/Duration: 2013-2016. (CKPIS od 2015.)
Financiranje/Financing: DAAD
Partner: Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte i druge ustanove/and other institutions
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnik iz CKPIS-a: Igor Duda
Više o projektu/More information

 

Historiography of Socialist Yugoslavia / Historiographie des sozialistischen Jugoslawien

Trajanje/Duration: 2016-2017.
Financiranje/Financing: DAAD
Partner: Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte i druge ustanove/and other institutions
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnik iz CKPIS-a: Igor Duda