Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Traduzione nell'ambito del bilinguismo croato-italiano

Područje studijskog programa: Humanističke znanosti

Trajanje studija: 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 sa pred semestrom

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.).

Uvjeti upisa na studij i selekcijski postupak

Sveučilišni specijalistički studij mogu upisati osobe koje su završile diplomski ili dodiplomski studij humanistčkog ili društvenog smjera, s postignutom prosječnom ocjenom od najmanje 3.5. Studenti koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3.5 trebaju priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Za kandidate koji nisu završili diplomski ili dodiplomski filoloških znanstvenih polja, potrebno je u predsemestru položiti kolegije koji su naznačeni u izvedbenom nastavnom planu. Poznavanje talijanskog jezika, koji mora biti na višoj razini provjeravat će se razgovorom s kandidatom. Mjerodavno povjerenstvo svaki će zasebni slučaj razmatrati na temelju zamolbe pristupnika.

Razlozi za pokretanje studija

Već nekoliko godina Europska unija pokazuje interes za hrvatske prevoditelje. Budući da je krajem 2011. potpisan Ugovor o pristupanju Hrvatske EU te da je tijekom pregovora prihvaćeno da od ulaska Hrvatske u EU hrvatski jezik ima status jednog od službenih jezika EU, nužno slijedi i potreba za prevoditeljima s hrvatskog i na hrvatski jezik s drugih službenih jezika EU, pa tako i talijanskog jezika. Napominjemo da se je Istarska Županija u svom Statutu opredijelila za dvojezičnost, te je i to jedan od razloga za pokretanje studija prevođenja.

Kao i u mnogim drugim branšama, i u prevoditeljstvu pojavili su se vrlo loši i nedovoljno obrazovani prevoditelji. Uz rastući interes za ovakvim profilom, jedan od glavnih razloga za pokretanje studija je izražena potreba tržišta rada za visokoobrazovanim kadrovima koji će prevoditi s talijanskog jezika na hrvatski i obrnuto u svim područjima, od kulture i turizma do zajedničkih razvojnih projekata Hrvatske i Italije.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i Istarska županija očekuje povećanu potražnju za stručnim kadrovima – koordinatorima, savjetnicima i voditeljima međunarodnih projekata, agencija i institucija u kulturi i turizmu koji će tečno prevoditii iz jednog jezika u drugi, bilo pismeno bilo usmeno. Poslovi vezani za prevođenje zahtijevaju ekonomsku, kulturološku, humanističku, komunikološku i interdisciplinarnu izobrazbu, te interkulturalne kompetencije za rad u međunarodnom okruženju što će im predloženi studij u ovome prijedlogu omogućiti.

Razlozi za pokretanje ovog poslijediplomskog studija višestruki su i ogledaju se u:

  • potrebi kulture, turizma, administracije za većim brojem kvalitetnih i visokoobrazovanih prevoditelja s hrvatskog jezika na talijanski i obrnuto;
  • želji samih studenata da završe poslijediplomski studij takvog smjera i time nastave sa svojim cjeloživotnim obrazovanjem u dvama jezicima i kulturama;
  • zadaći javnih sektora Istarske županije i Gradova da saživi Statut Istarske županije po kojoj se poštuje i jamči dvojezičnost u Regiji, pogotovo uoči ulaska u EU, te se i zaposle stručnije osobe u svrhu pružanja kvalitetnijih usluga građanima;
  • osiguravanju kvalitetnije komunikacije na talijanskom kao poslovnom jeziku.

Studij nudi mogućnost obrazovanja i usavršavanja ljudima različite životne dobi s naglaskom na poticaj obrazovanja mladih, ali se ne smije zaboraviti ni na one koji zbog potreba rada u institucijama vezanim uz kulturu i turizam žele dobiti dopunsko znanje iz prevoditeljske struke u sklopu jedinstvenoga sadržaja studija.

Na poslijediplomskome specijalističkom studiju predavat će nastavno osoblje, teoretičari i praktičari prevođenja, domaći i inozemni stručnjaci. Nastavni proces će biti usmjeren k istraživačkom i praktičnom radu, problemskoj nastavi, orijentiran prema studentu i razvijanju njegove kreativnosti, te povezivanju teorijskih i praktičnih spoznaja, a sve u cilju stjecanja kako stručnih i praktičnih, tako i znanstvenih i istraživačkih kompetencija. Interaktivnim radom u malim grupama, nastavnici će u nastavnom procesu usmjeravati studente, biti im mentori i podupirati ih u radu, sudjelovanjem u konkretnim prevoditeljskim projektima.

Posebna pažnja posvetit će se razvoju suradnje s partnerskim institucijama u kulturi i gospodarstvu, te lokalnom upravom i samoupravom, a sve u cilju podrške gospodarskom i kulturnom razvoju regije uključivanjem studenata u konkretne projekte prevođenja.

 

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Nakon završenog Poslijediplomskog specijalističkog studija, produbljivanjem znanja, vještina i kompetencija iz uže jezične problematike, koja se bavi aspektima prenošenja jezičnog materijala s polaznog jezika na dolazni, sveučilišni specijalisti bit će:

  • osposobljeni za prevođenje talijansko-hrvatskih tekstova iz različitih društvenih sektora (književnih, društvenih, pravnih, administrativnih, financijskih i sl.)
  • osposobljeni za rad na poslovima gdje se rabi dvojezična komunikacija
  • osposobljeni za rad na stručnim i drugim projektima te učinkovito poslovno komuniciranje između Hrvatske i Italije,
  • osposobljni za interkulturalnu komunikaciju u međunarodnom okruženju.

Završetkom studija, sveučilišni specijalisti hrvatsko-talijanskog prevođenja mogu se zaposliti u javnom i privatnom sektoru na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, od institucija u kulturi i turizmu, savjetodavnih i razvojnih agencija, turističkih zajednica i lokalne samouprave, preko gospodarskih subjekata u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turističkom posredništvu do međunarodnih ustanova i organizacija.

Program studija

Arhiva

Natječaj za upis, rok do 1. listopada 2014.