Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Glavni odbor za kvalitetu

Glavni odbor za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Glavni odbor) je savjetodavno tijelo Senata.

Glavni odbor, u suradnji s ostalim tijelima Sustava, definira zajedničke standarde i kriterije kvalitete te analizira, planira i upravlja postupcima vrjednovanja u područjima definiranim Pravilnikom o Sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete.

Aktivnosti Glavnog odbora su sljedeće:

 • predlaže rektoru i Senatu strategiju Sustava kao i smjernice, kriterije i standarde učinkovitog djelovanja Sveučilišta,
 • predlaže rektoru i Senatu postupke, procedure i planove aktivnosti za ostvarenje strategije i kontinuirana poboljšanja djelovanja Sveučilišta,
 • potiče kontinuirane rasprave o kvaliteti u akademskoj i neakademskoj javnosti,
 • predlaže rektoru i Senatu Priručnik kvalitete,
 • razvija metode za istraživanje percepcije različitih područja kvalitete obrazovanja sa stajališta vanjskih i unutarnjih dionika,
 • analizira prikupljene podatke,
 • provodi prethodnu procjenu i vrjednovanje novih programa kao i postupak vrjednovanja većih izmjena i dopuna postojećih studijskih programa te na temelju toga daje prijedloge odluka Senatu sukladno Pravilniku o akreditaciji studijskih programa i Pravilniku o vrjednovanju programa obrazovanja odraslih Sveučilišta,
 • daje preporuke za vrjednovanje kvalitete nastavne aktivnosti pri izboru i reizboru u nastavna, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja,
 • potiče i organizira stručno usavršavanje cjelokupnog osoblja Sveučilišta te
 • provodi ostale aktivnosti po nalogu rektora i Senata.

Sastoji se od predstavnika nastavnika Sveučilišta, predstavnika uprave Sveučilišta, predstavnika studenata, Sveučilište knjižnice, Studentskog centra, nenastavnog osoblja i vanjskih korisnika.

Trenutačni sastav:

 1. Doc. dr. sc. Violeta Šugar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»
 2. Doc. art. Denis Modrušan, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 3. Dr. sc. Mihovil Dabo, poslijedoktorand, predstavnik Filozofskog fakulteta
 4. Dr. sc. Tanja Habrle, poslijedoktorandica, predstavnica Odjela za studij na talijanskom jeziku
 5. Doc. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 6. Dr. sc. Ines Kovačić, poslijedoktorandica, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 7. Mr. sc. Tijana Barbić Domazet, predstavnica Sveučilišne knjižnice
 8. Tina Trošt mag. paed., predstavnica Studentskog centra Pula
 9. Greta Terman, predstavnica administrativnog osoblja