Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Izvedbeni nastavni plan za drugu godinu studija

PO III. semestar

Kolegij

Nastavnik

P

S

V

ECTS

Psihologija predškolske dobi

doc. dr. sc. Aldo Špelić

15

15

0

3

Predškolska pedagogija I

prof. dr. sc. Nevenka Tatković

30

15

0

4

Pedagogija djece s teškoćama u razvoju

doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić

30

30

0

5

Sviranje I

Marija Crnčić-Brajković, v. pred.

0

0

30

2

Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta

prof. dr. sc. Igor Prpić
Renata Kmet, asistent

30

30

0

5

Likovna kultura

Breza Žižović, pred.

15

0

15

2

Kineziologija

doc. dr. sc. Iva Blažević,
mr. sc. Loris Benassi, asistent

15

0

15

2

Izborni kolegij III.

 

15

 

 

2

Izborni kolegij IV.

 

15

 

 

2

Kineziološka kultura III

Zlatko Tkalčec, v. pred.

0

0

30

1

Stručna praksa II

Lorena Lazarić, v. pred.

10 dana u semestru,
1 tjedan u veljači

2

Ukupno:

 11 kolegija (od čega 1 bez ocjene)

165

 90#

165#

30

Izborni kolegiji

 

 

 

 

 

Usmena zavičajna baština

doc. dr. sc. Vjekoslava Jurdana

15

15

0

2

Likovno stvaralaštvo – oblik i boja

Breza Žižović, pred.

15

0

15

2

Talijanski jezik I

Lorena Lazarić, v. pred.

15

0

15

2

# nije uračunata satnica izbornih kolegija

 

PO IV. semestar

Kolegij

Nastavnik

P

S

V

ECTS

Predškolska pedagogija II

prof. dr. sc. Nevenka Tatković
*

30

0

15

4

Sviranje II

Marija Crnčić-Brajković, v. pred.

0

0

30

2

Lutkarstvo i scenska kultura

Breza Žižović, pred.

30

0

30

5

Osnove ekologije

doc. dr. sc. Mauro Štifanić

15

0

15

3

Teorijske osnove kineziološke metodike

doc. dr. sc. Iva Blažević
mr. sc. Loris Benassi, asistent

15

0

15

3

Teorijske osnove metodike govorne komunikacije

doc. dr. sc. Marina Diković
*

15

15

0

4

Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova

doc. dr. sc. Marina Diković
*

15

15

0

4

Izborni kolegij V

 

15

 

 

2

Izborni kolegij VI

 

15

 

 

2

Kineziološka kultura IV

Zlatko Tkalčec, v. pred.

0

0

30

1

Ukupno:

 8 kolegija

150

30#

135#

30

 

 

Izborni kolegiji

 

 

 

 

 

Likovno stvaralaštvo - grafika

doc. mr. art. Aleksandra Rotar

15

0

15

2

Rani emocionalni poremećaji

doc. dr. sc. Aldo Špelić

15

15

0

2

Talijanski jezik II

Lorena Lazarić, v. pred.

15

0

15

2

Rana dvojezičnost i višejezičnost

prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić
dr. sc. Nada Poropat, poslijedoktorandica

15

15

0

2

# nije uračunata satnica izbornih kolegija
*-izbor za asistenta je u tijeku