Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

JEDNOPREDMETNI I DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ

O studiju

Ishodi učenja na razini programa studija

Pravo upisa imaju sveučilišni prvostupnici kroatistike i prvostupnici srodnih studija na temelju uspjeha ostvarenog na preddiplomskom studiju.

Studij traje dvije godine (četiri semestra) i njime se stječe 120 ECTS-a. Tjedno opterećenje studenata u nastavi iznosi oko 20 sati, a ukupno dvogodišnje opterećenje na temelju 40-satnog radnog tjedna, godišnje po 30 tjedana nastave i 12 tjedana ispitnih rokova iznosi 120 bodova. Jedan bod znači opterećenje s 28 sati rada.

Kolegiji su jednosemestralni (obvezni/jezgreni, izborni kroatistički, izborni opći - tzv. vanjska izbornost s drugih odsjeka ili odjela, nastavnički obvezni i izborni iz Eukacijskoga paketa te na koncu diplomski rad). Na jednopredmetnome studiju obvezni kolegiji donose 82 boda, a na dvopredmetnom studiju 47 bodova. Studenti mogu odabrati i koju izvannastavnu aktivnost (u sklopu Kluba studenata kroatistike ili rad u Ogranku Matice hrvatske) te tako dobiti 1 bod po semestru (za 28 sati rada).

Svaki student dobiva nastavnika voditelja koji vodi brigu o njegovu radu.

Redoslijed polaganja ispita je slobodan, osim u slucaju vezanosti predmeta (primjerice Stilistika, Metodike i Praksa). Za upis druge godine studija potrebno je prikupiti 42 boda.

Druga godina studija uključuje istraživanje, pisanje i obranu diplomskoga (magistarskoga) rada. Rad obasiže oko 80 kartica teksta (144.000). Dvopredmetni studenti biraju na kojem će studiju pisati rad.

Odluka Odsjeka o odabiru tema diplomskih radova

Prijedlog tema diplomskih radova

Kako pisati završne i diplomske radove? Pogledajte dokument i prezentaciju!

U zadnjemu se semestru, u sklopu nastavničkoga paketa, odrađuje praksa u školi po izboru.

Završetkom studija stječe se naslov magistra (edukacije) hrvatskoga jezika i književnostiStudenti koji su na preddiplomskom i diplomskom studiju položili predmete nastavničkoga paketa (60 bodova) stječu kvalifikaciju, ovlasnicu za rad u školi.

Magistri mogu nastaviti studij na poslijediplomskim doktorskim studijima na drugim sveučilištima.

Detaljne informacije o studiju pronaći ćete u Vodiču kroz studij (PDF-dokument)

Preporučujemo proučiti  i sljedeće dokumente: Pravilnik o studiju, Pravilnik o ocjenjivanju, Pravilnik o diplomskom radu, Statut Sveučilišta, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim  organizacijama.

 

Tablični prikazi studija

Jednopredmetni studij

Dvopredmetni studij 

 

Detaljni izvedbeni nastavni planovi i programi (silabi)

Jednopredmetni studij

Dvopredmetni studij