Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

03.11.15.
Natječaji, Novosti

Natječaj za izbor posjedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti za polje filologija i granu anglistika

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje 

NATJEČAJ

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  • za izbor  jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polja: Filologija, grana: Anglistika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

c) preslik diplome o doktoratu znanosti

d) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

e) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,

f) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".    

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli