Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

05.04.16.
Novosti, Natječaji

Natječaji za dva radna mjesta u administraciji Sveučilišta (stručni suradnik za informatičke poslove i stručni suradnik za kvalitetu)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaje:

1) za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za informatičke poslove (administrator mreže) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za informatičku potporu;
Uvjeti: VSS elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, društvenog ili informacijskog smjera, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, jedna (1) godina radnog staža u struci.

2) za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za kvalitetu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta;
Uvjeti: VSS društvenog ili humanističkog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, jedna (1) godina radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti slijedeće dokumente:

a) domovnicu (presliku)

b) životopis

c) presliku odgovarajuće diplome

d) dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 1. obaviti će se usmeni razgovor i provjera znanja iz područja informatičkih tehnologija i računalnih mreža, a za pristupnike koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 2. obaviti će se usmeni razgovor i provjera znanja iz područja visokog obrazovanja.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli