Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

29.07.16.
Natječaji

Natječaj za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje sljedeći natječaj

1. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematike, na Katedri za matematiku, statistiku i informatiku ili iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: Ekonomije, znanstvene grane: Ekonomska matematika i statistika;

 2. Muzička akademija:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz Umjetničkog područja, polja: Glazbena umjetnost, grana: Glazbena pedagogija (za kolegije Harmonija na klaviru i Repetitorij).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

d) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli