Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

21.05.13.
Natječaji

Natječaj za izbor u zvanja

Studij Znanost o moru, Odjel za ekonomiju i turizam, Odjel za glazbu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje


NATJEČAJ

1. Studij Znanost o moru:
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru. – 1 izvršitelj;

2. Odjel za ekonomiju i turizam „dr. Mijo Mirković“
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje  informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijsko i programsko inženjerstvo, ili iz područja prirodnih znanosti, polje  matematika, grana matematička logika i računarstvo, ili iz područja tehničkih znanosti, polje  računarstvo, grana programsko inženjerstvo – 1 izvršitelj;

3. Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje  pedagogija, grana opća pedagogija – 1 izvršitelj;

Na navedena radna mjesta izabrat će se prvenstveno pristupnici kojima ugovor o radu na radnom mjestu znanstvenog novaka u suradničkom zvanju višeg asistenta, ističe ili je istekao tijekom 2013. godine u smislu kriterija za zapošljavanje koje je utvrdilo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (klasa: 402-01/13-08/00161, ur. broj: 533-19-13-0001 od 29.3.2013.)

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine» br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09 i 63/11):

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) domovnicu (presliku);
b) životopis;
c) preslik odgovarajuće diplome;
d) preslik diplome o stečenom akademskom stupnju;
e) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
f) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli