Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

23.03.17.
Natječaji

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto "Stručni suradnik za studentska pitanja i ISVU" na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste zvanja – Stručni suradnik za studentska pitanja i ISVU na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za studente i ISVU – (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta).

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža  u struci.

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti sljedeće dokumente:

a)     domovnicu (presliku);

b)    životopis;

c)     presliku odgovarajuće diplome;

d)    dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmena provjera znanja iz područja visokog obrazovanja i interviju.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli