Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

12.04.17.
Novosti, Natječaji

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:

1.     Odjel za prirodne i zdravstvene studije

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za administrativne poslove

Uvjeti:  VSS - pravnog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (MS Word, Excel i drugi programi za obradu teksta.)

2.     Rektorat Sveučilišta, Služba za kvalitetu

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za kvalitetu

Uvjeti: VSS, društvenog ili humanističkog usmjerenja, aktivno služenje engleskim jezikom, poznavanje rada na računalu.

3.     Rektorat Sveučilišta, Služba za međunarodnu suradnju

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za međunarodne projekte i združene studije (asistent)

Uvjeti: VSS, diplomirani ekonomist ili magistar ekonomije, poznavanje engleskog jezika, govor i pismo, poželjno poznavanje drugog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

4.     Odjel za informacijsko komunikacijske tehnologije

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za administrativne poslove – pomoćnik pročelnika

Uvjeti:  VSS - ekonomskog usmjerenja, mag. ekonomije.

5.     Rektorat Sveučilišta, Služba za informatičku potporu

 • za izbor dva polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za informatičku potporu

Uvjeti: VŠS stručni studij ili VSS sveučilišni ili specijalistički studij povezan s informatikom, računarstvom ili elektrotehnikom,  poznavanje WIN OS-a, poznavanje Office alata, osnovno znanje o računalnim mrežama, snalažljivost i komunikativnost, poznavanje rješavanja svakodnevnih ICT problema, motiviranost za učenjem.
Dodatni uvjeti: poznavanje engleskog jezika, poželjno je poznavanje: drugih operacijskih sustava (linux i mac-os), rada u CMS sustavima i sličnim web aplikacijama, položen vozački ispit B kategorije.

6.      Sveučilišna knjižnica

 • za izbor tri polaznika na radno mjesto diplomiranog knjižničara ili knjižničar

Uvjeti: VSS, VŠS, završen drugi knjižničarskog usmjerenja (moraju imati 60/30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva).

Za zvanje knjižničar:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,

– završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja.

Za zvanje diplomirani knjižničar:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

7.     Rektorat Sveučilišta, Služba za financijsko računovodstvene poslove

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvene poslove

Uvjeti: VSS ekonomskog usmjerenja, poznavanje rada na računalu.

8.     Rektorat Sveučilišta

 • za izbor dva polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za nastavu i studente

Uvjeti: VSS, diplomirani ekonomist, poznavanje engleskog jezika, govor i pismo, poželjno poznavanje drugog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

9.     Rektorat Sveučilišta

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za nastavu i studente

Uvjeti: VSS, diplomirani pravnik, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

10.  Rektorat Sveučilišta

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za izdavaštvo

Uvjeti: VSS, diplomirani ekonomist, poznavanje engleskog jezika, govor i pismo, poželjno poznavanje drugog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

11.  Fakultet za ekonomiju i turizam „dr. Mijo Mirković“

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za administrativne poslove

Uvjeti:  VSS diplomirani ekonomist, mag. oec. poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

12.  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • za izbor jednog polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za administrativne poslove

Uvjeti:  VSS diplomirani pravnik/mag. iur., poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od trideset (30) dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prava i obveze odabranog polaznika stručnog osposobljavanja i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli bit će uređeni ugovorom.

Polazniku osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u iznosu od 2.620,80 kn mjesečno po danima prisutnosti na stručnom osposobljavanju za rad.

Troškove prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi Sveučilište (neoporezivo davanje) u visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza;

 • ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca osoba ima pravo na troškove prijevoza;
 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu stručnog osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se stručno osposobljavanje provodi u istom mjestu;
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn.
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese stručnog osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nije obavezno zaposliti polaznika nakon završenog osposobljavanja.

U prijavi po ovom pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke, te priložiti slijedeće:

-       Životopis

-       Presliku osobne iskaznice

-       Presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

-       Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu

-       Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

-       Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati prije zaključivanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. 

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i provesti neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nije dužno izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinog radnog mjesta.

Kandidat koji bude odabran, biti će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod.

 

Prijave po ovom pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Rektor

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri