Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

25.05.17.
Natječaji

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – knjižničar

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Sveučilišnoj knjižnici u Puli – jedan izvršitelj;

Uvjeti:

završen preddiplomski sveučilišni studij knjižničarskog ili drugog usmjerenja, položen stručni ispit za knjižničara, poznavanje rada na računalu (MS Office), poznavanje računalnog knjižničnoga programa, 1 godina radnog staža u struci, poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

a)     domovnicu (presliku);

b)    životopis;

c)     presliku odgovarajuće diplome;

d)    potvrdu o položenom ispitu za knjižničara;

e)   dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obaviti će se usmeni razgovor i testiranje.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli