Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

17.07.17.
Natječaji

Natječaji za radna mjesta (dva stručna suradnika i jedan administrativni tajnik)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1.     za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka stalnog zaposlenika s dugotrajnog bolovanja).

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, jedna (1) godina radnog staža u struci;

 

2.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme do godine dana u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža  u struci.

 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a)     životopis;

b)    presliku domovnice;

c)     presliku odgovarajuće diplome;

d)    dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 1. i 2. obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli