Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

07.03.13.
Natječaji

Natječaj za izbor u zvanja

Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”; Odjel za odgojne i obrazovne znanosti; Odjel za glazbu; Odjel za humanističke znanosti;

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1 . Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”:
- za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menagement-jedan izvršitelj.
- za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam-jedan izvršitelj.
- za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing - jedan izvršitelj.

2. Odjel za odgojne i obrazovne znanosti:
- za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za Interdisciplinarno područje znanosti, znanstvena polja: 6.06. Znanost o umjetnosti i 5.01. Ekonomija – jedan izvršitelj.

3. Odjel za glazbu:
- za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (Sviranje) za kolegije Harmonika (glavni predmet) i Komorna glazba - jedan izvršitelj.

4. Odjel za humanističke znanosti
- za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest – jedan izvršitelj.
- za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika – jedan izvršitelj.


S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/02, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07):

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) domovnicu (presliku);
b) životopis;
c) preslik odgovarajuće diplome (za izbore u nastavna zvanja);
d) preslik diplome o stečenom akademskom stupnju (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja);
e) opis znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
f) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti relevantne radove
g) za kandidate koji se prijavljuju za točku 3., dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli