Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

11.09.09.
Natječaji

Natječaj

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1, Pula, raspisuje

N A T J E Č A J

Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković»

1.za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment.
2.za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija.
3.za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent ili izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika.
4.za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent ili izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.

Odjel za humanističke znanosti
5.za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska povijest (srednjeg i novog vijeka te suvremena).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07):

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti:

a) domovnicu (presliku);
b) životopis;
c) presliku diplome o stečenom akademskom stupnju;
d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1 s  naznakom "za natječaj".       


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli