Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Erasmus program

ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020: 255226-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE-1
ERASMUS ID CODE: HR PULA01
University PIC number: 964366435

ERASMUS +

Erasmus+ je novi program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i od akademske godine 2014./2015. je zamijenio sedam programa Europske komisije (Program za cjeloživotno učenje (koji između ostalog uključuje i Erasmus), Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Program Erasmus+ trajat će 7 godina (od 2014. - 2020.), a proračun programa iznosi 14,7 milijardi EUR.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprijeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost

AKTIVNOSTI PROGRAMA ERASMUS+

Erasmus+ obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince,
 2. Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 3. Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika,
 4. Aktivnost „Jean Monnet“,
 5. Aktivnost Sport.

KLJUČNA AKTIVNOST 1 – MOBILNOST POJEDINACA

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince uključuje tri aktivnosti: mobilnost studenata i osoblja, združene diplomske studije te jamstvo za zajmove za studente. Akademska mobilnost regulira se međuinstitucijskim Erasmus+ ugovorima koje je za sada moguće sklopiti isključivo s institucijama nositeljicama Erasmus+ povelje za visoko obrazovanje iz zemalja sudionica programa (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija), a moguće je sklopiti i multilateralne ugovore tj. uključiti dva ili više partnera u isti ugovor. Uskoro će međuinstitucijske Erasmus+ ugovore biti moguće sklapati i s visokoškolskim institucijama iz tzv. partnerskih zemalja koje nisu članice EU. Novi međuinstitucijski Erasmus+ ugovori sklapaju se prema proceduri utvrđenoj člankom 6. Pravilnika o mobilnosti. Akademska mobilnost u okviru Erasmus+ programa uključuje studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse te mobilnost akademskog i administrativnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) i podučavanja (održavanja nastave).

KLJUČNA AKTIVNOST 2 – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE

Ovom se ključnom aktivnošću podupiru: - strateška partnerstva - projekti izgradnje kapaciteta, - udruživanje znanja, - udruživanje sektorskih vještina - aktivnosti vezane za IT platforme

KLJUČNA AKTIVNOST 3 – POTPORA ZA REFORMU POLITIKE

Podrška reformi politika centralizirana je aktivnost Europske komisije što znači da je ne provodi Agencija za mobilnost i programe EU već Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA u Bruxellesu. Temeljni ciljevi i zadaće ove aktivnosti usko su povezani s jačanjem politika Europske komisije.

AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET

Jean Monet je centralizirana aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija. Aktivnosti Jean Monnet programa su projekti koji uključuju: • Jean Monnet Chairs, • udruge profesora u visokoškolskim institucijama • podršku znanstvenicima u stručnom usavršavanju • istraživanja koja potiču Europske integracije • multilateralni projekti i mreže • financijska podrška određenim institucijama koje se bave Europskim integracijama.

SPORT

Akcija sport, koja je također centralizirana, naglasak je na transnacionalnim projektima za potporu amaterskom sportu i rješavanje prekograničnih izazova, poput namještanje sportskih natjecanja, dopinga, nasilja i rasizma te za promicanje dobrog upravljanja, ravnopravnosti spolova, socijalne uključenosti i tjelesne aktivnosti za sve. Akcije u području sporta pružat će potporu: zajedničkim partnerstvima, neprofitnim europskim sportskim događanjima, dijalogu s relevantnim europskim dionicima te podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU.

TKO PROVODI ERASMUS?

Europska komisija odgovorna je za provedbu programa Erasmus+. Ona upravlja proračunom i kontinuirano određuje prioritete, ciljeve i kriterije za program. Na europskoj razini, Agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (Izvršna agencija) odgovorna je za provedbu centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+. Izvršna agencija zadužena je za potpuno upravljanje životnim ciklusom tih projekata, od promicanja programa, analize zahtjeva za bespovratna sredstva, praćenja projekata na licu mjesta, do širenja rezultata projekta i Programa. Također je odgovorna za objavu posebnih poziva na podnošenje prijedloga za određene aktivnosti Programa. Europska komisija povjerava zadaće provedbe proračuna nacionalnim agencijama. Razlog tome je namjera da se program Erasmus+ što više približi korisnicima i da se prilagodi različitosti nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i sustava za mlade. U tu svrhu, država sudionica u programu imenuje jednu ili više nacionalnih agencija. Te nacionalne agencije promiču i provode program na nacionalnoj razini i djeluju kao poveznica između Europske komisije i organizacija sudionica na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Tko u Republici Hrvatskoj provodi program Erasmus+?

Za dio aktivnosti (Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (podaktivnost Mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva); Ključna aktivnost 2: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (podaktivnost Strateška partnerstva); Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politika (podaktivnost Dijalog mladih i donositelja odluka za mlade) zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr); dok je za ostale podaktivnosti zadužena Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu (www.eacea.ec.europa.eu).

NAJZNAČAJNIJE NOVOSTI UNUTAR NAVEDENIH AKTIVNOSTI SU:

 • Odlazak na mobilnost u partnerske zemlje (izvan EU, Turska i Makedonija)
 • Stručnu praksu moguće je ostvariti i u razdoblju do godinu dana od diplome
 • Odlazak na mobilnost na svakoj razini studija (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska)
 • Stručno usavršavanje više ne uključuje odlazak i/ili sudjelovanje na konferencijama
 • Obvezna online jezična priprema prije odlaska na mobilnost
 • Financijska potpora se dijeli prema grupama zemalja
 • Veći iznos financijske potpore za studente slabijeg socioekonomskog statusa

ERASMUS POLICY STATEMENT