Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Socijalizam na klupi / Socialism on the Bench

Treći međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi
KOMUNISTI I KOMUNISTIČKE PARTIJE: POLITIKE, AKCIJE, DEBATE
Pula, 28-30. rujna 2017.

POZIV NA SUDJELOVANJE (pdf)
Prijavni obrazac (doc)
Rok: 1. travnja 2017.

3rd International Conference Socialism on the Bench
COMMUNISTS AND COMMUNIST PARTIES: POLICIES, ACTIONS, DEBATES
Pula, September 28-30, 2017

CALL FOR PAPERS (pdf)
Application form (doc)
Deadline: April 1, 2017


Dok su se u temi prošloga skupa obljetnički odražavale 1945. i 1990. s početkom i krajem društava državnog socijalizma, treći će Socijalizam na klupi ponovno biti odjek prijelomnih povijesnih događaja. Temom Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate želimo potaknuti istraživanje komunističkoga djelovanja na prostoru širem od onoga koji je obuhvaćala socijalistička Jugoslavija i u vremenu duljem od trajanja te države. U prvom redu ponukani stogodišnjicom Oktobarske revolucije, otvoreni smo za sva izlaganja koja će razmatrati ostvarene i neostvarene komunističke politike, uspjele i neuspjele akcije, plodne i jalove debate. Drugim riječima, svu slojevitost strujanja unutar komunističkih krugova koji su se za vlast borili ili je osvojili, obnašali i gubili, svu težinu odnosa među komunistima i prema protukomunističkim snagama, sve uspjehe i neuspjehe komunističkoga djelovanja na području unutarnje i vanjske politike, društvenih i ekonomskih odnosa, obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti. Svjesni činjenice da su prošla dva skupa mahom okupila znanstvenike koji se bave jugoslavenskim temama te da će to i ubuduće biti tako, ističemo drugi važan obljetnički motiv: osamdesetu godišnjicu dolaska Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije te početak njezine federalizacije osnivanjem KP Hrvatske i KP Slovenije. Savez komunista Jugoslavije, širina njegova utjecaja i količina raznolikih dostupnih izvora vape za novim istraživanjima i interpretacijama. Očekujemo da će predmet izlaganja na skupu biti vodeći, anonimni i bivši komunisti, oni koje su smatrali svojim unutarnjim i vanjskim neprijateljima, događaji koje su pokretali, procesi kojima su upravljali, pojave koje su im izmicale kontroli, teorije i ideali koje su zastupali te prakse koje su potvrđivale zadani kurs ili s njega skretale. Pregledavanje kronologije otkrilo bi još nekoliko većih i manjih obljetnica koje također mogu biti tema skupa, no 1917. i 1937. dovoljno su jaki okidači kojima u ovom pozivu želimo pripremiti teren za uzbudljivu trodnevnu raspravu u rujnu 2017., ali do tada i gotovo jednogodišnje istraživanje i promišljanje sudionika čije prijave znatiželjno očekujemo.

While the themes of the last conference reflected the anniversaries of 1945 and 1990, with the beginning and end of state socialism, the third Socialism on the Bench conference will again be echoing historical events. With the theme Communists and Communist Parties: Policies, Actions, Debates, we want to encourage research into communist activity in a broader geographical area than the one covered by socialist Yugoslavia, and during a period lasting longer than the existence of that country. Primarily moved by the centenary of the October Revolution, we are open to all presentations that will consider realized and unrealized communist policies, successful and failed actions, fertile and sterile debates. In other words, all the stratified currents within the communist circles who have fought for power, or gained it, kept it and lost it, all the weight of the relationships between communists and towards anti-communist forces, all the successes and failures of communist activities in the fields of internal and foreign politics, social and economic relations, education, science, culture and art. Being aware of the fact that the last two conferences gathered scholars who are mainly working on Yugoslav themes, and that this interest will continue in the future, we emphasize another important commemorative motive: the 80th anniversary of Josip Broz Tito’s rise to the head of the Communist Party of Yugoslavia and the beginning of its federalisation with the establishment of the Communist Parties of Croatia and Slovenia. The League of Communists of Yugoslavia, the width of its impact and the amount of various available sources, are urgently demanding new researches and interpretations. We expect that the conference subjects will include: leading and anonymous party members, former communists, as well as those defined as their internal and external enemies; the events that communists initiated, the processes they managed, the occurrences they could not control; the theories and ideals they promoted, as well as the practices which confirmed the chosen line or forced them to divert from it. A look at the chronology would reveal even more major and minor anniversaries which also can be a theme of the conference, but 1917 and 1937 are strong enough catalysts for this conference call, and can help us to prepare the terrain for an exciting three days discussion in September 2017. Until then, participants will have almost a year time for research and for thinking through their submissions, which we are very much looking forward to receive.

 

Obavijesti
4.11.2016. - Objavljen je poziv za sudjelovanje na skupu. Rok za prijavu: 1. travnja 2017.
12.4.2017. - Zahvaljujemo na stotinu vaših prijava. Potvrde o prihvaćenom izlaganju šaljemo do 15. svibnja.
15.5.2017. - Sudionici obaviješteni o prihvaćenom izlaganju. Program skupa bit će objavljen početkom srpnja.
15.7.2017. - Objavljen program skupa.
5.9.2017. - Ažuriran program skupa.
16.9.2017. - Ažuriran program (treća verzija).
21.9.2017. - Objavljena Knjiga sažetaka i ažuriran program.

News
04/11/2016 - The call for papers has been published. Application deadline: April 1, 2017.
12/04/2017 - Thanks for your 100 applications. Confirmations to accepted applicants will follow by May 15.
15/05/2017 - Participants notified about the acceptance of their proposal. Conference programme will be published in early July.
15/07/2017 - Conference programme published.
05/09/2017 - Conference programme updated.
16/09/2017 - Programme updated (third version).
21/09/2017 - Book of Abstracts published and programme updated.

 

 

Program skupa / Conference programme
Download PDF 21.9. (4th version)

Knjiga sažetaka / Book of Abstracts
Download PDF

Pozvani predavači / Keynote lecturers
Stephen A. Smith, University of Oxford
Jens Gieseke, ZZF Potsdam
Pavel Kolář, EUI Florence

Organizator / Organizer
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Juraj Dobrila University of Pula
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma / Centre for Cultural and Historical Research of Socialism

Organizacijski odbor / Organization Committee
Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman, Andrea Matošević, Anita Buhin, Igor Stanić, Saša Vejzagić, Chiara Bonfiglioli

Kontakt / Contact
ckpis.conf[at]gmail.com

Fotografije / Photos
Facebook Album

Mjesto održavanja skupa / Conference venue
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Juraj Dobrila University of Pula
Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula

Smještaj / Accommodation
Organiziraju sami sudionici. / Organised by participants.
Popust uz kod u hotelu: / Discount with a code in the hotel:
Hotel Veli Jože, Bečka 9, Pula

 

Zahvaljujemo na potpori / We thank for the support
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe