Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

O studiju

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Izvoditelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Naziv studija: diplomski sveučilišni studij Informatika; smjerovi: Informatika i Nastavni smjer informatike

Područje: Društvene znanosti

Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti

Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta.

Uvjeti upisa: Pravo upisa na diplomski studij Informatike imaju sljedeći kandidati:

1)    da su završili sveučilišni ili stručni preddiplomski studij informatike na nekom od visokih učilišta u zemlji i inozemstvu s najmanje 180 ECTS bodova;

2)    da su završili sveučilišni ili stručni preddiplomski poslovne informatike s najmanje 180 ECTS bodova;

3)    da su završili preddiplomske ili stručne studije ekonomije, elektrotehnike, matematike, fizike.

Za svršene studente stručnih preddiplomskih studija kao i za studente ostalih usmjerenja (osim informatike) utvrditi će se odabrana poglavlja informatike koje kandidati moraju položiti u toku prve godine studija. Pri odabiru prijavljenih kandidata (selekcijski postupak) uzima se u obzir uspjeh iz svih predmeta na preddiplomskom studiju.

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar informatike (mag. inf.); magistar nastave informatike (mag. educ. inf.).

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

Cilj sveučilišnog diplomskog studija Informatike je da proizvede a) vrsne stručnjake iz raznih informatičkih disciplina (smijer Informatika) i b) vrsne stručnjake za prijenos informatičkih znanja (nastavni smijer Poučavanje informatike) produbljujući i proširujući teoretska i praktična znanja s preddiplomskog studija uz dobro razumjevanje poslovnog svijeta koji primjenjuje ICT rješenja radi povećanja djelotvornosti suvremene organizacije.

U toku studija studenti će steći analitičke i konceptualne vještine i sljedeće opće ishode učenja (kompetencije):

 • Koristiti će sustavne koncepte pri razumjevanju i identificiranju problema,
 • Primjeniti će kako klasične tako i nove koncepte znanja,
 • Identificirati će i riješiti problem kritičnim prosuđivanjem,
 • Shvatiti će da IS čini organiziranu cjelinu sastavljenu od ljudi, procesa, strojne i programske opreme te podataka i informacija,
 • Demonstrirati će sposobnost rada u timovima i djelovanja na etičkim načelima struke kroz učinkovitu međusobnu komunikaciju.

Program sveučilišnog diplomskog studija Informatike (Studij) osposobljava studente za izradu i provedbu rješenja koja, koristeći ICT, poboljšavaju rad organizacije. Stoga Studij predviđa stjecanje i ovih ishoda učenja:

 • Razumjevanje i modeliranje organizacijskih procesa, podataka i informacija,
 • Prepoznavanje i implementiranje tehničkih i procesnih rješenja,
 • Vođenje projekata i integriranje sustava,
 • Ovladati procesuiranjanjem podataka i informacija,
 • Implementirati ICT tako da pojedinci, skupine i organizacije postižu svoje postavljene ciljeve.

Sveučilišni diplomski studij Informatike traje dvije godine (četiri semestra). Uspješno završeni student diplomskog studija stječe najmanje 120 ECTS bodova, 30 ECTS bodova po semestru. Nadalje, diplomski studij Informatike ima za cilj da student može:

 • Nastaviti školovanje na ovakvom i sličnom poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlja i inozemstvu i
 • Bez teškoća u nekoj fazi studiranja uključiti se u sličan studij na više domaćih i inozemnih visokih učilišta.

Studij ima dva smjera:

 1. Smjer Informatika i
 2. Nastavni smjer informatike.

Završetkom smjera Informatika stječe se zvanje magistar informatike (mag. inf.).  Završetkom Nastavnog smjera informatike stječe se zvanje magistar edukacije informatike (mag. educ. inf.).

(1)     Nakon završetka smjera Informatika, student stječe sljedeće ishode učenja i specifične kompetencije koji mu omogućavaju:

 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih ICT i razvijanje istih (suvremene tehnike programiranja, mrežne tehnologije, mobilne aplikacije, produkcija multimedijalnih sadržaja, dinamičke web aplikacije, jezični procesori, sustavi internetskih tražilica, virtualizacija operacijskih sustava, kriptografija, baze znanja i semantički web, umjetna inteligencija i dr.),
 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih IS i razvijanje istih (teorija i praksa razvoja poslovnih IS i dr.),
 • Implementaciju i razvoj teoretskih znanja iz informacijskih znanosti i drugih disciplina (teorija informacija, matematička logika, napredni algoritmi i strukture podataka, primjenjena statistika i dr. ),
 • Stjecanje i primjena znanja u radu s ICT koje podržavaju korištenje IS u različitim područjima industrije, financija, javne uprave, obrazovanja, znanosti, istraživanja i dr. (GIS sustavi, sustavi elektroničkog učenja),
 • Razumjevanje okruženja (mikroekonomska analiza, poduzetništvo i inovacije, sociologija interneta, forenzičko računovodstvo, poslovna korespodencija na engleskom jeziku, gospodarstvo Europske unije i dr.)
 • Stjecanje i primjena znanja iz informatičkog menadžmenta.

(2)    Ishodi učenja odnosno kompetencije svršenog studenta Nastavnog smjera informatike ogledaju se u sljedećem:

 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih pedagoških disciplina i razvijanje istih u uvjetima primjene ICT (pedagoška komunikacija, opća pedagogija, suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja, obrazovanje posebnih skupina, psihologija učenja i poučavanja i dr.),
 • Nadograđevanje i implementacija svojih znanja iz ICT i razvijanje istih (stolno izdavaštvo, mrežne tehnologije, umjetna inteligencija, suvremene tehnike programiranja, jezični procesori, kriptografija i dr.),
 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih IS i razvijanje istih (sustavi obrazovanja na daljinu, sustavi internetskih tražilica, baze znanja i semantički web i dr.),
 • Implementaciju i razvoj teoretskih znanja iz informacijskih znanosti i drugih disciplina (teorija informacija, matematička logika, primjenjena statistika i dr.),
 • Razumjevanje zahtjeva okruženja (ekologija u obrazovanju, sociologija obrazovanja, pedagogija održivog razvoja, profesija i cjeloživotno učenje i dr.),
 • Stjecanje i primjena znanja iz menadžmenta obrazovnih organizacija (menadžment obrazovnih organizacija).

Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremena imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja ICT za rješavanje vrlo složenih problema iz općeg poslovnog okruženja i svih razina obrazovanja.